REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGU ZDALNYCH KONSULTACJI Z ZAKRESU ORGANIZACJI ŚLUBU I WESELA DOSTĘPNYCH NA SERWISIE KWIETNIKOBRAZOW.PL

SPIS TREŚCI:
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2. USŁUGI ŚWIADCZONE W SERWISIE INTERNETOWYM
3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGU KONSULTACJI
4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA USŁUGI
5. KOSZT, JEDNOSTKA ROZLICZENIOWA, SPOSOBY ŚWIDCZENIA USŁUGI, ZMIANA TERMINU I ODWOŁANIE
6. REKLAMACJA USŁUGI
7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
10. DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM
11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Serwis internetowy kwietnikobrazow.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją usług i postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Regulaminie Serwisu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
 2. Serwis Internetowy z usługami konsultacji dostępny pod adresem internetowym kwietnikobrazow.pl i prowadzony jest przez DESEO DESIGN sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, 40-156, al. Korfantego 125a, NIP: 9542841278, KRS: 0000975111, REGON: 52219495100000, Tel: +48 885-737-737, email: biuro@kwietnikobrazow.pl. Adres do doręczeń: DESEO DESIGN sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, 40-156, al. Korfantego 125a.
 3. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Serwisu Internetowego, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane wyłącznie do konsumentów albo do przedsiębiorców.
 4. Definicje:
 • DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 • FORMULARZ REJESTRACJI/FORMULARZ REZERWACJI – formularz dostępny Serwisie internetowym kwietnikobrazow.pl w systemie rezerwacyjnym umożliwiający ustalenie zakresu i terminu usługi konsultacji oraz określenie warunków Umowy Świadczenia Usługi, w tym sposobie świadczenia usługi i płatności.
 • KLIENT/ USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą na podstawie niniejszego Regulaminu.
 • KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
 • KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę i/lub zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym lub Formularzu rejestracji.
 • NEWSLETTER – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, usługach, nowościach i promocjach w Serwisie Internetowym.
 • FORMULARZ KONTAKTOWY – usługa udostępniona Klientowi przez Usługodawcę w serwisie kwietnikobrazow.pl, za pomocą której może kontaktować się z Usługodawcą lub Konsultantem po wcześniejszym zatwierdzeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym celu.
 • USŁUGA KONSULTACJI – odpłatna usługa zamawiana przez Klienta na jego żądanie przy użyciu Formularza zamówienia po ówczesnym zaakceptowaniu niniejszego regulaminu.
 • KONSULTANT – Specjalista udzielający odpłatnych konsultacji z wybranego zakresu zgodnego z jego doświadczeniem.
 • REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
 • SERWIS INTERNETOWY – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: kwietnikobrazow.pl.
 • SPRZEDAWCA/USŁUGODAWCA – DESEO DESIGN sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, 40-156, al. Korfantego 125a, NIP: 9542841278, KRS: 0000975111, REGON: 52219495100000, adres poczty elektronicznej: biuro@kwietnikobrazow.pl, numer telefonu: 885-737-737. Adres do doręczeń: DESEO DESIGN sp. z o.o., Al. Korfantego 125a, 40-156 Katowice.
 • UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Usługi zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu rezerwacyjnego dostępnego w serwisie internetowym kwietnikobrazow.pl
 • USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dziennik Ustaw z roku 2014 pozycja 827 z późniejszymi zmianami).
  ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza rezerwacyjnego i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Usługi ze Usługodawcą.

2. USŁUGI ŚWIADCZONE W SERWISIE INTERNETOWYM

2.1 W Serwisie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Formularz rezerwacji, Newsletter oraz Formularz kontaktowy.
2.1.1 Formularz rezerwacji – korzystanie z Formularza rezerwacyjnego rozpoczyna się z momentem ustalenia przez Klienta pierwszych konsultacji wraz jej parametrami i przejście do system zatwierdzenia i akceptacji niniejszego Regulaminu wraz z podaniem niezbędnych danych osobowych. Złożenie Zamówienia na konsultacje następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) wypełnieniu Formularza Zamówienia wraz z zapoznaniem się i zaznaczeniem aprobaty niniejszego regulaminu (2) kliknięciu na stronie Serwisu Internetowego guzika „Wyślij”  – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Serwisu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, opisu konsultowanego problemu oraz danych dotyczących Umowy nabycia Konsultacji: rodzaj konsultacji, zakres godzinowy, termin i godzina rozpoczęcia usługi oraz sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
2.1.2.1 Usługa Formularz rezerwacji świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
2.1.3 Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po zgodzie wyrażonej (checkbox) na stronie zamówienia (Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez DESEO DESIGN sp. z o.o. moich danych osobowych (imię, mail oraz numer telefonu) w celach marketingowych lub/i w sekcji widocznej na dowolnej stronie Serwisu Internetowego zwanej “Newsletter” i podaniu w niej adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz się”.
2.1.3.1 Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: konsultacje@kwietnikobrazow.pl
2.1.3.2 Formularz kontaktowy – korzystanie z formularza kontaktowego ma charakter nieodpłatny i jest przeznaczony do kontaktowania się Klienta z Usługodawcą lub Konsultantem po wcześniejszym wyrażeniem zgodny na przetwarzanie danych osobowych w celu obsługi danego zapytania.  
2.2 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
2.3 Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Serwisu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz zakaz rejestrowania dźwiękowego lub wizualnego zamówionych konsultacji.
2.4 Tryb postępowania reklamacyjnego:
2.4.1 Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Serwisu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Usługi, która została wskazana w pkt. 6 Regulaminu) Usługobiorca może składać na przykład: pisemnie na adres: DESEO DESIGN sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, 40-156, al. Korfantego 125a; w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: konsultacje@kwietnikobrazow.pl

3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGU KONSULTACJI

3.1 Zawarcie Umowy o świadczenie Usługi konsultacji pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą następuje po: a) uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza rezerwacyjnego z godnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu, b) uzupełnienia wszystkich niezbędnych danych, c) zatwierdzeniu Regulaminu oraz d) opłacenia zamówionej usługi.
3.2 Ceny Usług uwidocznione na stronach Serwisu Internetowego podane są w polskich złotych i zawiera podatek. Ceny usług mogą się różnić w zależności od wybranego konsultanta i usługi. O łącznej cenie usługi wraz z podatkami oraz o innych kosztach (jeśli takie zostaną doliczone), Klient jest informowany na stronach Serwisu Internetowego w trakcie składania Zamówienia przez Formularz rezerwacyjny, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
3.3 Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Serwisie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień/Systemu rezerwacyjnego.
3.3.1 Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Systemie rezerwacyjnym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.
3.3.2 Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca lub Konsultant niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie zatwierdza datę świadczenia usługi konsultacji ustaloną przez Klienta lub zaproponuje inny dogodny termin. Potwierdzenie otrzymania zamówienia Usługi konsultacji i jego zatwierdzenie przez konsultanta odbywa się poprzez przesłanie przez Sprzedawcę lub Konsultanta Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera potwierdzenie terminu konsultacji (wyznaczonego przez Klienta) przez Konsultanta. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
3.4 Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Serwisu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.3.2. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Serwisu Internetowego Sprzedawcy.

4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA USŁUGI

4.1 Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
4.1.1 Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu PayU oraz Stripe – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Serwisu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności oraz na stronie PayU.
4.1.2 Przelew tradycyjny na konto firmy DESEO DESIG sp. z o.o. Nr konta zostanie podany na ostatniej stronie zamówienia usługi oraz w mailu potwierdzającym zamówienie.
4 .2 Termin płatności:
4.2.1 W przypadku wyboru przez Klienta płatności elektronicznych, płatności kartą płatniczą lub przelewem tradycyjnym Klient obowiązany jest do dokonania płatności w trakcie składania Rezerwacji usługi.
4.2.2 W przypadku wyboru przez Klienta przelewu bankowego, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przed terminem realizacji usługi.
4.2.3 Warunkiem niezbędnym do realizacji usługi konsultacji z wybranym specjalistą jest zaksięgowanie płatności za ustaloną usługę na koncie Sprzedawcy lub systemie szybkich płatności PayU lub Stripe. 

5. KOSZT, JEDNOSTKA ROZLICZENIOWA, SPOSOBY ŚWIDCZENIA USŁUGI, ZMIANA TERMINU I ODWOŁANIE

5.1 Świadczenie usługi dostępnej jest za pomocą darmowego systemu telekonferencyjnego wyznaczonego przez Sprzedawcę lub Konsultanta w sposób zdalny z Klientem.
5.2 Konsultacje mogą być prowadzone z klientem przebywającym w dowolnej lokalizacji leczy z ustaleniem terminu i czasu konsultacji bazująca na polskiej strefie czasowej.
5.3 Sprzedawca oraz Konsultant nie biorą na siebie odpowiedzialności za problemy techniczne oraz słabe łącze internetowe leżące po stronie Klienta.
5.4 Użycie programu telekonferencyjnego przez Klienta jest bezpłatne, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
5.5 Klient dostarczy Konsultantowi do 24 godzin przed rozpoczęciem usługi konsultacji materiały niezbędne do przygotowania się do konsultacji oraz opisu problemu. Materiały powinny zostać przesłane na adres email Konsultanta lub formularz zapytania podanym na stronie wizytówki wybranego Konsultanta.  
5.6 Klient nie może wymagać od Konsultanta udzielania odpowiedz i porad na tematy techniczne wykraczające poza jego zawodowy zakres kompetencji.
5.7 Termin realizacji usługi wyznaczony zostaje przez Klienta w trakcie wypełnienia formularz rezerwacji usługi i musi zostać potwierdzony przez Konsultanta lub Sprzedawcę.
5.8 Konsultant i Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany terminu świadczonej Usługi i poinformuje o tym Klienta w wiadomości email lub telefonicznie oraz do zmiany samego Konsultanta wyznaczonego do świadczenia danej usługi.
5.9 Konsultant i Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odwołania świadczenia usługi wraz z zwrotem środku finansowych Klientowi.
5.10 Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje bez zastrzeżeń jednostkę roboczą Konsultanta, którą jest jedna godzina robocza trwająca 55 minut.
5.11 Cena jednej jednostki rozliczeniowej może być różna w przypadku każdego Konsultanta. Aktualne ceny świadczonych usług znajdują się zawsze w wizytówkach Konsultantów.  
5.12 Jednostka miary nie zawiera przerw – wszyte ustalone przerwy, przerwy techniczne ze strony klienta wliczane są w czas konsultacji.  
5.13 Klient przyjmuje do wiadomości, że zakres materiału (skala obmawianego zagadnienia) z konsultantem może wykraczać poza wykupiony czasu konsultacji. I może zostać poproszony przez Konsultanta o opłacenie kolejnej jednostki roboczej, ustalenie dodatkowego terminu realizacji usługi lub zakończenie konsultacji w wybranym terminie i zakresie trwania usługi.
5.14 Czas jednostki rozliczeniowej (55 min), który nie został w pełni wykorzystany nie podlega przeliczeniu i proporcjonalnemu zwróceniu środków finansowych, ani nie przechodzi na kolejne wykupione konsultacje w innym terminie. Klient proszony jest o pełne wykorzystanie ustalonego czasu konsultacji.
5.15 Klient otrzyma przypomnienie o terminie realizacji usługi na 24 godziny przed jej realizacją za pośrednictwem systemu informatycznego.
5.16 Klient może przełożyć lub odwołać usługę konsultacji do 12 godziny przed ich realizacją. Po tym czasie środki finansowe nie zostaną zwrócone klientowi.

6. REKLAMACJA USŁUGI

6.1 Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w szczególności w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).
6.2 Konsultant obowiązany jest dostarczyć Klientowi usługę z najwyższą możliwą starannością.
6.3 Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:
6.3.1 pisemnie na adres: DESEO DESIGN sp. z o.o. 40-156 Katowice, al. Korfantego 125a;
6.3.2 w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: konsultacje@kwietnikobrazow.pl;
6.4 Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących reklamacji usługi, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania sposobu doprowadzenia świadczonej usługi do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o proporcjonalnym obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę i Konsultanta. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
6.5 Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał uzupełnienia świadczenia usługi albo złożył oświadczenie o proporcjonalnym obniżeniu ceny, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
6.6 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do realizacji roszczeń reklamacyjnych tylko do wysokości kosztów wykupionych konsultacji.
6.7 Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres: 41-800 Zabrze, ul. jagodowa 2b/14. W przypadku Klienta będącego konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca, w przypadku Klienta niebędącego konsumentem koszt dostarczenia ponosi Klient. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

7.1 Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
7.2 Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
7.3 Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/

8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

8.1 Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:
8.1.1 pisemnie na adres: DESEO DESIGN sp. z o.o., Kod: 40-156 Katowice, al. Korfantego 125a;
8.1.2 w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: konsultacje@kwietnikobrazow.pl;
8.2 Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
8.3 Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
8.3.1 dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
8.3.2 dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
8.4 W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
8.5 Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
W przypadku dokonania płatności przy użyciu karty płatniczej zwrot środków nastąpi na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej, za pomocą której dokonano zapłaty. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8.6 Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: DESEO DESIGN sp. z o.o. al. Korfantego 125a, 40-156 Katowice.
8.7 Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
8.8 Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
8.8.1 Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
8.8.2 Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
8.8.3 W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
8.9 Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
8.9.1 (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

9.1 Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.
9.2 Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
9.3 W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
9.4 Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
9.5 W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
9.6 Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
9.7 W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
9.8 Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych.
9.9 Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.
9.10 Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

10. DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM

10.1 Administratorem danych osobowych Usługobiorców/Klientów oraz Partnerów biznesowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu Internetowego, Systemu rezerwacyjnego, Formularza kontaktowego oraz Newslettera jest Sprzedawca.
10.2 Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Serwisu Internetowego zbierane są – zgodnie z wolą Klienta – w celu realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej, a także do przesłania informacji o nowościach.
10.3 Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Serwisu Internetowego:
10.3.1 W przypadku Klienta, który korzysta w Serwisie Internetowym ze sposobu dostawy: produktów, usług lub dostawy dokumentów za pośrednictwem poczty lub firm kurierskich, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
10.3.2 W przypadku Klienta, który korzysta w Serwisie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.
10.3.3 W przypadku Klienta, który korzysta w Systemu rezerwacyjnego Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu dany system informatyczny oraz Konsultantowi wyznaczonemu do świadczenia danej usługi.
10.4 Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Żądanie w tym zakresie może zostać złożone na przykład:
10.4.1 pisemnie na adres: DESEO DESIGN sp. z o.o. 40-156 Katowice, al. Korfantego 125a;
10.4.2 w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: konsultacje@kwietnikobrazow.pl.
10.5 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Serwisu Internetowego przed zawarciem danej umowy. Szczegóły dotyczące danych osobowych znajdują się w polityce prywatności.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1 Umowy zawierane poprzez Serwis Internetowy zawierane są w języku polskim.
11.2 Zmiana Regulaminu:
11.2.1 Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
11.2.2 W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
11.2.3 W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
11.3 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Polityka prywatności

1. Informacje podstawowe
2. Postanowienia Ogólne
3. Administrator Danych
4. Pliki cookies

1. Informacje podstawowe

Wszelkie podane przez Ciebie w serwisie kwietnikobrazow.pl dane osobowe i adresowe nie będą w jakikolwiek sposób udostępniane ani odsprzedawane osobom trzecim.

Dane osobowe będą wykorzystywane tylko do realizacji zlecenia (umowy zakupu).

W przypadku potwierdzenia zgody na newsletter wykorzystamy tylko dane typu imię oraz e-mail.

Dane niezbędne do realizacji zlecenia mogą być przekazywane procesorowi danych np WordPress, PayU, PayPal, Przelewy 24, system rezerwacyjny oraz Konsultant. Procesor danych nie może wykorzystywać danych osobowych na inne potrzeby, nie związane z realizacją umowy świadczenia usługi.

Poza powyższą zasadą, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności, a każdego klienta i użytkownika serwisu obowiązuje znajomość aktualnej polityki prywatności która znajduje się pod tym adresem.

Dane osobowe Użytkowników wykorzystywane są dla celów związanych z realizacją usług oferowanych na stronie kwietnikobrazow.pl.

2. Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych jest DESEO DESIGN sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach 40-156 al. Korfantego 125a, NIP: 954-284-12-78, KRS: 0000975111, REGON: 52219495100000. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności.
 3. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 5. Dane osobowe podawane w formularzach na stronie kwietnikobrazow.pl są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

3. Administrator Danych

 1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że na naszej stronie przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres firmy, nazwa firmy, NIP (w przypadku wystawienia faktury VAT), adres IP.
 2. Usługodawca jest także administratorem osób zapisanych na newsletter oraz korzystających z usługi Formularza kontaktowego.
 3. Dane osobowe przetwarzane są: a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności, w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług, w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
 4. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: konsultacje@kwietnikobrazow.pl
 6. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe lub unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 7. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 8. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 9. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 10. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

4. Pliki cookies

 1. Witryna kwietnikobrazow.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

 1. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics,, Facebook Pixel, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy DESEO DESIGN sp. z o.o. w celu optymalizacji działań.

 1. Na naszej stronie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
 2. a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
 3. b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
 4. c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
 5. d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika;
 6. e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie

http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.